Đăng bởi: daoquanghuynh | 13/01/2010

Làm sao để tạo 1 database trong Oracle

Trước khi tạo Database Bạn phải chuẩn bị qua các bước sau:

Bước 1:

Tạo các thư mục cần thiết cho việc tạo Database.

Bước 2:

Tạo tập tin init.ora

Bước 3:

Sử dụng tiện ích ORADIM dùng để NEW thể hiện và START dịch vụ trong cửa sổ Service

Bước 4:

Vào cửa sổ làm việc SQLPLUS va Connect vào Oracle với quyền SYSDBA

Startup nomount với pfile la tập tin init.ora vừa tạo

Bước 5:

Tạo DataBase với câu lệnh

Bước 6:

Thi hành các Scripts to Build Data Dictionary Views

Thi hành scripts necessary to build views, synonyms, and PL/SQL packages:

Khi cài đặt Oracle, các tập tin catalog.sql và catproc.sql cần thiết này sẽ tồn tại sẳn trong thư mục trên máy

Bước 7:

Tạo PRODUCT_USER_PROFILE

Bước 8:

Sau khi tạo database manually thì sẽ không thấy có database này trong Enterprise manager console,Standalone

Nếu muốn dùng tool này để quản lý database thì phải add thêm vào.

– Vào cửa sổ Enterprise manager console,chọn Standalone

– Rigth Click vào Databases–>add database to tree–>add a database manually

– Xem hostname (tên máy) và PortNumber trong tập tin tnsnames.ora

======= Buoc 1 ========
Thi hanh cac lenh sau de tao cac thu muc can thiet cho viec tao Database
mkdir C:\oracle\admin\falcondb\bdump
mkdir C:\oracle\admin\falcondb\cdump
mkdir C:\oracle\admin\falcondb\create
mkdir C:\oracle\admin\falcondb\pfile
mkdir C:\oracle\admin\falcondb\udump
mkdir C:\oracle\ora10g\database
mkdir C:\oracle\oradata\falcondb
set ORACLE_SID=falcondb
======= Buoc 2 ========
Tao tap tin init.ora chua trong thu muc dang lam viec
(vi du: C4_CreateDB_manual)
C:\Oracle\C4_CreateDB_manual\init.ora
======= Buoc 3 ========
— Tien ich ORADIM dung de NEW the hien falcondb va START dich vu trong cua so Service
D:\oradim -NEW -SID falcondb -INTPWD abc123 -STARTMODE manual -PFILE “C:\Oracle\C4_CreateDB_manual\init.ora”
— Vao cua so lam viec SQLPLUS va Connect vao Oracle voi quyen SYSDBA
C:\oracle\ora10g\bin\sqlplus /nolog
SQL> connect SYS/abc123 as SYSDBA;

OR

SQL>conn / as sysdba

SQL> set echo on;
SQL> spool C:\Oracle\C4_CreateDB_manual\CreateDB.log;
======= Buoc 4 ========
SQL> startup nomount pfile=”C:\Oracle\C4_CreateDB_manual\init.ora”;
— Neu gap loi ORA-00401: the value for parameter compatible is not supported by this release
— Vao tap tin init hieu chinh lai dong: compatible=9.0.0.0 voi gia tri moi nhu sau: compatible=9.2.0.0.0 hoac nguoc lai
— Thuc hien lai lenh
SQL> startup nomount pfile=”C:\Oracle\C4_CreateDB_manual\init.ora”;
— Doi it giay se thay ket qua nhu sau:
ORACLE instance started.
Total System Global Area 122449892 bytes
Fixed Size 282596 bytes
Variable Size 104857600 bytes
Database Buffers 16777216 bytes
Redo Buffers 532480 bytes
— Tao DataBase voi cau lenh tao sau:
CREATE DATABASE BTCH4
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 1
MAXLOGFILES 5
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
DATAFILE ‘C:\oracle\oradata\BTCH4\system01.dbf’ SIZE 250M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE ‘C:\oracle\oradata\BTCH4\temp01.dbf’ SIZE 40M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 640K MAXSIZE UNLIMITED
UNDO TABLESPACE “UNDOTBS1” DATAFILE ‘C:\oracle\oradata\BTCH4\undotbs01.dbf’ SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED
CHARACTER SET WE8MSWIN1252
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
LOGFILE GROUP 1 (‘C:\oracle\oradata\BTCH4\redo01.log’) SIZE 102400K,
GROUP 2 (‘C:\oracle\oradata\BTCH4\redo02.log’) SIZE 102400K,
GROUP 3 (‘C:\oracle\oradata\BTCH4\redo03.log’) SIZE 102400K;
======= Buoc 5 ========
#Run Scripts to Build Data Dictionary Views
#Run the scripts necessary to build views, synonyms, and PL/SQL packages:
#Khi cai dat Oracle, cac tap tin .sql can thiet nay se ton tai san trong thu muc C:\oracle\ora10g\rdbms\admin\
@C:\oracle\ora10g\rdbms\admin\catalog.sql;
@C:\oracle\ora10g\rdbms\admin\catproc.sql;
======= Buoc 6 ========
SQL> Connect system/manager
@C:\oracle\ora10g\sqlplus\admin\pupbld.sql
#De tao PRODUCT_USER_PROFILE
#Neu khong khi tao mot user va connect vao user do se bi warning: Product user profile information not loaded!
======= Buoc 7 ========
#Sau khi tao database manually thi se khong thay co database nay trong Enterprise manager console,Standalone
#Neu muon dung tool nay de qly database thi phai add them vao.
– Vao cua so Enterprise manager console,chon Standalone
– RClick vao Databases–>add database to tree–>add a database manually
– Xem hostname (ten may) va PortNumber trong tap tin tnsnames.ora,
SID = falcondb,
NetService Name=falcondb

CREATE DATABASE TESTLOGFILE ‘C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\LOG1TEST.ORA’ SIZE 2M,’C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\LOG2TEST.ORA’ SIZE 2M,’C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\LOG3TEST.ORA’ SIZE 2M,’C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\LOG4TEST.ORA’ SIZE 2M,’C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\LOG5TEST.ORA’ SIZE 2MEXTENT MANAGEMENT LOCALMAXDATAFILES 100DATAFILE ‘C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\SYS1TEST.ORA’ SIZE 50 MDEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp TEMPFILE ‘C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\TEMP.ORA’ SIZE 50 MUNDO TABLESPACE undo DATAFILE ‘C:\ORACLE\ORADATA\TEMPDB\UNDO.ORA’ SIZE 50 MNOARCHIVELOGCHARACTER SET WE8ISO8859P1;

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: